cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
New Balance Dames Jordans Kopen Woolrich Jas Louboutin Sneakers New Balance Sale Nike Roshe Run Dames
  ANASAYFA | HAKKIMIZDA | F�RUZK�Y SERV�S | G�NG�REN SERV�S | YEDEK PAR�A | D�STR�BUT�RLER�M�Z | �NSAN KAYNAKLARI | �LET���M  
�leriOtomotiv (�LPAR)

�LER� OTOMOT�V (�LPAR) �hlas Motor'un 10 y�ll�k bilgi ve tecr�be birikimine sahip y�netici ve teknik kadrosu taraf�ndan kurulmu�tur. �irket, �stanbul'da her biri yakla��k 1000 m2 kapal� alana sahip, konusunda e�itimli ve deneyimli 48 personelin �al��t���, son teknoloji �r�n� cihazlarla donat�lm�� iki ba��ms�z servisi i�letmektedir.

 HABERLER
 ● Son kullan�c�ya y�nelik al��veri� sitemiz Japonistan.com a��ld�

 ● Bayilerimiz i�in Bayi al��veri� sitemiz hizmete girmi�tir

 ● �leri otomotiv Avc�lar'daki kendi binas�na ta��nd�
 �LET���M B�LG�LER�
  Firuzk�y Mahallesi Mezarl�k�st� Caddesi
  No: 38Avc�lar / �STANBUL
  Telefon : +90 (212) 423 00 31
  Fax : +90 (212) 423 00 37
  E-Mail : info@ileriotomotiv.com.tr
Baykan S�ral� Sistem
LPG Montaj�
Her T�rl� Araca EKSOZ Emisyon Pulu Verilir.
 
 �LER� OTOMOT�V Yetkili Servisleri
Firuzk�y / AVCILAR

 ● �leri Otomotiv Merkez ve Servis Binas�
 ● Avc�lar / Firuzk�y mezarl���n�n g�ney k��esi biti�i�nde yer al�r. Kolay ula��m i�in irtibat sayfas�ndaki krokiyi kullan�n�z.

 ● Firuzk�y Servis, / AVCILAR
 ● M��terilerimizin ara�lar�yla rahat�a girip ��kabilece�i bir konumu haizdir. �ncelikli KORE olmak �zere, di�er marka ara�lara da 2000 m2'lik kapal� alanda mekanik - elektrik - kaporta ve boya olmak �zere komple hizmet sunulur.

 ● M��teri Bekleme Salonu
 ● �leri Otomotiv m��terileri ara�lar�n� emin ellere teslim etmenin huzuruyla bekleme salonunda self servis ikramlar�ndan yararlan�rken gazete, dergi okuyarak veya televizyon izleyerek vakitlerini de�erlendirirler.

 ● �leri Otomotiv Firuzk�y Servis Personeli
 ● Onlar i�in her zaman parola: "�nce kalite ve m��teri memnuniyeti."

 ● Mekanik Servis
 ● Mekanik servisimizde toplam 4 adet lift mevcuttur. Her liftte �al��an tecr�beli ustalar bak�m ve tamir esnas�nda yapm�� olduklar� i�in �neminin fark�ndad�rlar. Ve m��terilerinin can g�venli�ini d���nerek m��teri istekleri ve �ikayetleri d���nda yakla��k 40 noktadan check-up yaparak ara�lar� zaman�nda teslim ederler.

 ● Motor Test Cihazlar�
 ● Alet �al���r, el ���n�r demi�ler. Ger�ekten de �zel test cihazlar� olmadan ara�lara ait ar�zalar�n bulunmas� �ok zor. �leri Otomotiv'de Hi-Scan Pro ve BOSCH test cihazlar�yla arac�n�zdaki motor emisyon ve ate�leme sistemleri, otomatik �anz�man, ABS, Airbag, vs. sistemler test ve kontrol edilir. Adeta arac�n�z�n kalp at��lar� ve nabz� takip edilir. B�ylece muhtemel ar�zalar �nceden tespit edilerek ileride olabilecek ar�za ve hasarlar�n �n�ne ge�ilmi� olur.

 ● Fren ve Amortis�r Test Cihazlar�
 ● �nce g�venlik prensibini ilke edinmi� �leri Otomotiv'in tecr�beli teknik personeli servise gelen ara�lar�n fren ve s�spansiyon sistemlerini �zel test cihazlar�yla dikkatli bir �ekilde kontrol ederler. B�ylece muhtemel ar�zalar� �nceden tespit ederek arac� ve ara� sahibinin hayat�n� riske sokmazlar.

 ● Kaporta D�zeltme Servisi
 ● �leri Otomotiv'de gerekmedik�e kaporta par�as� de�i�tirilmez. Punto makineleri kullan�larak ara�lara ait kaporta par�alar� en iyi bir �ekilde d�zeltilir, istenen rand�man al�n�r. B�ylece hem ara� sahibine hem de milli ekonomiye katk�da bulunulmu� olur.

 ● �ektirme Robotu
 ● A��r hasarl� ara�lar �ektirme robotuna ba�lan�r. B�ylece kazalardan dolay� �asede meydana gelen �ase kay�kl�klar� ve ka��kl�klar� bu robot sayesinde milimetre mertebesinde hassasiyetle senteye getirilir.

 ● Boya F�r�n�
 ● Boya at�l�rken ortam�n tozsuz olmas� �ok m�himdir. Aksi takdirde boya at�ld�ktan sonra havadaki tozlar boyan�n �zerine yap��acakt�r. F�r�nl� boyada ise giren ve ��kan hava toza kar�� filtre edilerek boyada istenen kalite elde edilir. Boya at�lmadan �nce arac�n boyanmayacak k�s�mlar� maskelenir. Daha sonra da boyanacak b�lge tam bir dikkat ile boyan�r ve f�r�n uygun bir �s� derecesine ayarlanarak boyanan k�sm�n k�sa zamanda kurumas� temin edilir.

� 2007-2010 �leriOtomotiv.com.tr | T�m Haklar� Sakl�d�r. | Firmam�z Otogaz rehberi �yesidir.